കണിച്ചുകുളങ്ങര പൊക്ലാശ്ശേരി ക്ഷേത്രത്തിലെ ദീപം താനെ നീങ്ങുന്നു. CCTV വീഡിയോയിലും ദൃശ്യങ്ങൾ

കണിച്ചുകുളങ്ങര പൊക്ലാശ്ശേരി ക്ഷേത്രത്തിലെ ദീപം താനെ നീങ്ങുന്നു. CCTV വീഡിയോയിലും ദൃശ്യങ്ങൾ