നാടിനു കൗതുകമായ് മാരാരിക്കുളം ശ്രീമഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിരിഞ്ഞ സഹസ്രദളപത്മം