മാരാരിക്കുളം ശ്രീമഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂർത്തി ക്ഷേത്ര കലാനിലയം രജതജൂബിലി ആഘോഷം